මාතලෙන් ලොකු ලූනු කිලෝ 7000 මිලට ගැනිමට රජය සූදානම්

ස්වභාවික ආපදා වලදි වගාවන්ට හානි සිදුවෙන අවස්ථාවක රුපියල් 40,000 රක්ෂණාවරණයක්

0

 

මාතලේ ලොකු ලූනු බීජ නිෂ්පාදනය කරන ගොවියන්ට සහනයක් ලෙස රජයෙන් මෙවර කිලෝ 7000 මිල දී ගැනිමට තිරණය කර ඇත.

             පසුගිය දිනවල ලොකු ලූනු බීජ අලවි කරගැනිමට නොහැකිව අපහසුතාවයට පත්ව සිටි ගොවි ජනතාවට සහනයක් ලබාදීමේ අරමුණින් සහ ලොකු ලූනු බීජ නිෂ්පාදනය කරන ගොවින්ව දිරිමත් කිරිමේ අරමුණින් මෙම මිල දී ගැනිම සිදුකළ බව සඳහන් වේ.   මාතලේ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ කමිටුවට සහභාගිවු කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත අලුවිහාරේ මහතා පවසා සිටියේ මෙසේ මිල දී ගත් ලොකු ලූනු බීජ නිෂ්පාදනයේ වටිනාකමින් සියයට 50 ක ප්‍රමාණයක් සහනාධාර යටතේ නැවත ගො

ඡායාරූප අන්තර්ජාලයෙන්

වියන් අතර බෙදා දෙන බවයි

කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරයා පවසන්නේ ඉදිරියෙදි ලොකු ලූනු අක්කරයක් වගා කිරිම සඳහා රුපියල් 9000 සහනාධාරයක් රජය විසින් ලබාදීමට තිරණය කර ඇති බවත් , රට තුළ ඇතිවෙන කාලගුණ සහ දේශගුණ සාධක මෙන්ම ස්වභාවික ආපදා වලදි වගාවන්ට හානි සිදුවෙන අවස්ථාවක රුපියල් 40,000 රක්ෂණාවරණයක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.