නිමි ඇඳුම් හලක හටගත් ගින්නක් හේතුවෙන් බත්තරමුල්ල කොට්ටාව මර්ගය තාවකාලික වසා ඇත.

0 214

නිමි ඇඳුම් හලක හටගත් ගින්නක් හේතුවෙන් බත්තරමුල්ල කොට්ටාව මර්ගය තාවකාලික වසා ඇත.

පැලවත්ත ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යන නිමි ඇඳුම් හලක හටගත් ගින්නක් හේතුවෙන් ප්‍රදේශය පුරා නොසන්සුන්කාරි තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබේ. ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා ගුවන් හමුදාවේ සහය ලබාගෙන ඇති අතර මේවන විට සම්පූර්ණයෙන්ම  ගින්න මැඩපැවැත්තුබව පොලිසීය සඳහන් කරයි.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.