14 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන ගැසට් නිවේදනය නිකුත්වේ.

0 513

ජනාධිපතිවරයාගේ නියමය පරිදි ජනාධිපති ලේකම් උදය ආර් සෙනවිරත්න මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් වන්නේ 14 වැනි දා පෙරවරු 10ට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන බවයි. 

පාර්ලිමේන්තු සැසිය කල් තබන ලද ගැසට්ටුවේ සඳහන් වූයේ අලුත් සැසිය ‍නොවැම්බර් 16 වැනි දා කැඳවන බවයි.

පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම පාර්ශවයන්ගේ අදහස් සලකාබලා ජනාධිපතිවරයා මේ තිරණයට පැමිණිබව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි

 

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.