සමහරක් රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ කාලකණ්නි තත්ත්වය

1 235

ජනතාවගේ මුදලින් වැටුප් ලබන නිළධාරීන්ගේ හැසිරීම..!

මේක උස්සලා ගහන්නෙ මැරෙන්න – ජනතාවගේ මුදලින් වැටුප් ලබන නිළධාරීන්ගේ හැසිරීම..!

Posted by Neth FM on Wednesday, 7 November 2018

[is_videos]

post add media course 01
1 Comment
  1. folorentorium says

    WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

Leave A Reply

Your email address will not be published.