සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ජනාධිපති අරමුදලට රුපියල් කෝටි 200ක්.

0 468

ජනාධිපති අරමුදලට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් පසුගිය වසරේදි සිය ආදායමෙන් රුපියල් කෝටි 200ක් ලබාදි ඇත.
පසුගිය වසරේ දි මණ්ලයේ අලෙවි ආදායම 18% කින් වර්ධනය විම නිසා මෙතරම් විශාල මුදලක් ජනාධිපති අරමුදලට ලබාදීමට හැකි වු බව සංවර්ධ ලොතරැයි මණ්ලයේ සභාපති හා ප්‍රධාන විධායක  එස්.ඒ.පී. සූරියප්පෙරුම මහතා පැවැසීය.

උදා වු 2019 වර්ෂය තුළ සම්ප්‍රදායික ලොතරුයි අලෙවි ක්‍රමයෙන් ඔබ්බට ගොස් නව තාක්ෂණය හා බද්ධ වු ක්‍රමවේදයක් අනුව ලොතරැයි අලෙවි ය වර්ධනය කිරිමට සැලැසුම් කොට ඇති බවද සභාපති වරයා පැවැසීය.

ජනාධිපති අරමුදලට ලබාදෙන දායකත්වය තුළින් අසාධ්‍ය රෝගින් දහස් ගණන් පිළිසරණ විමට හැකි වී තිබේ.  එමෙන් ම සරසවි සිසුන් දහස් ගණනකට මහපොළ ශිෂත්වය පුදානය කිරිමට ද ජනාධිපති අරමුදලට හැකියාව ලැබි ඇත.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.