ත‍්‍රස්තවාදය මර්දනයට අදාළ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

0 269

හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ ත‍්‍රස්තවාදය මර්දනයට අදාළ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ත‍්‍රස්තවාදය මර්දනයට අදාළ වගනිත්වලට අදාළව 2120/ 3 යටතේ එම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරුණා.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.