විශේෂ ආරක්ෂක සැලසුමක් සමඟ දෙවන පාසල් වාරය හෙට (06) සිට ආරම්භවෙයි –

0 50

පාසල් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව උපරිමයෙන් තහවුරු කිරිම සඳහා රජය විසින් විශේෂ ආරක්ෂක සැලසුමක් ක‍්‍රියාවට නංවා ඇතිබව රජෙයේ ප‍්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයාගේ අත්සනින් යුතු ලිපියකින් දන්වා තිබේ .

ආරක්ෂක සැලසුමට අනුව 2019 මැයි මස 06 වෙනි දින දෙවන පාසල් වාරය ආරම්භ කිරීමේ දී 6වෙනි ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළ ශ්‍රේණිවල සිසු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කරන අතර පළමු ශ්‍රේණියේ සිට 5 වන ශ්‍රේණිය දකිවා ළමුන්ගේ පාසල් ආරම්භවෙන්නේ 2019 මැයි මස 13 වෙනි සඳුදා බව දන්වා තිබේ.
මේ සියල්ල රටතුල පවතින වාතාවරණය හේතුවෙන් ගනු ලැබූ ආරක්ෂක කි‍්‍රයාමාර්ග යන්ය.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.