වෙල්ලස්ස සරසවියේ අධ්‍යයන කටයුතු 21 වනදා ඇරඹේ.

0

ඌව වෙල්ලස්ස සරසවියේ සියළුම පීථ වල අධ්‍යයන කටයුතු ලබන අඟහරුවාද(21) වනදා ආරම්භ කරන බවට එම විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති තුමන් පවසනවා.සියලුම නේවසිකාගාර සඳුදා(20) ප.ව 8ටේ සිට විවෘත කරන බවත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව විසින් විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කිරීමේ දිනයන් පිලිබඳ තීරණ විශ්වවිද්‍යාල වල උපකුලපති වරුන්ට ගන්නා ලෙස පවසා ඇති බවට පවසා ඇති නිසා 21 වන දා සිට අධ්‍යයන කටයුතු ඇරඹ්අයිඅයිමට තීරණය කර ඇති බව එතුමා වැඩි දුරටත් සදහන් කර සිටිනවා.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.