මාගේ පාලනය කාලය තුලදී ජනතාවට උපරිම නිදහසක් ලබාදුන්නා – මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ජනපති ලෙස අවසන් වරට ජාතිය අමතයි…

0 96

මාගේ පාලනය කාලය තුලදී ජනතාවට උපරිම නිදහසක් ලබාදුන්නා. විශේෂයෙන්ම අසීමිත මාධ්‍ය නිදහසක් ලබාදුන්නා. ඒ නිදහස හේතුවෙන් අවසානයේදී මටම පාරාවළල්ලක් වුණා. සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළු මාධ්‍ය විසින් මාව ඉලක්ක කරගනිමින් විවිධ අයුතු චෝදනා වලට ලක්වන්නට සිදුවුණා. නමුත් මා එයින් සැලුනේ නැහැ.

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ජාතිය අමතා කළ සම්පුර්ණ කතාව පහතින් බලන්න

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.