මුදල් ලේකම් ලෙස එස්.ආර්.අටිගල පත් කරයි…

0 81

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සහ මහා භාණ්ඩාගාරයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයකුව සිටි එස්.ආර්. ආටිගල මහතා පත් කොට තිබේ.

ආටිගල මහතා, මීට පෙර ද මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ද කටයුතු කර තිබේ. ඒ මහතා ආර්ථික විශේෂඥයකු ලෙස ද ප්‍රකටය.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.