දේශීය ආදායම් පනත් සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය.

දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය කිරීමට මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් කරන ලද යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

දේශීය ආදායම් පනතට ගෙන එන එම නව සංශෝධන යටතේ රඳවා ගැනීමේ බද්ද   රු. 250,000 දක්වා නිදහස් කෙරේ. උපයන විට ගෙවීමේ බද්ද සඳහා වන සීමාව  රු. 100,000 සිට රු. 250,000  දක්වා ඉහළ දැමීම ඇතුළු බදු සහන රැසක් 2020 ජනවාරි මස 01 දා සිට ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.