ජාතික විශිෂ්ඨතා මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට…

52

ශ්‍රී ලංකාවේ ආබාධිත දරුවන් සඳහා වන පළමු ජාතික විශිෂ්ඨතා මධ්‍යස්ථානය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් විවෘත කරනු ලැබීය.
ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු සහ එකම ‘ආබාධිත දරුවන් සඳහා ජාතික විශිෂ්ඨතා මධ්‍යස්ථානය’ රාගම ශික්ෂණ රෝහලට අනුබද්ධිතව ඉදි කර ඇත.

සතියේ සෑම දිනකම නොමිලේ සායන පවත්වන මෙම මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරිමට රුපියල් කෝටි 55 වැය වී ඇති බව සඳහන් වේ

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.