විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කරන්නැයි විදුලි බල ඇමති ඉල්ලයි…

24

මේ වන විට ජල විදුලිබල උත්පාදනය ඉතා සීඝ්‍රයෙන් පහළ වැටී ඇති හෙයින් විදුලිබලය අරපිරිමැස්මෙන් පාවිචිචි කරන්න්යි රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව විදුලිබල අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අද(25) දින පැවසීය.

මේ වන විට විදුලිය ලබා දීමට ඩීසල් විදුලි බලාගාර පාවිච්චි  කරනවා. එය ඉතා  මිල අධික කාර්යයක්.එම නිසා රටේ යහපත ගැන සිතා විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කිරීම ඉතා වැදගත් . කෙසේ නමුත් විදුලිය කප්පාදු කිරීමක් කරන්නේ නැතිව අඛන්ඩව රටට විදුලිය ලබා දෙන්න  තමන් උත්සාහ ගන්නවා. පසුගිය අවුරුදු  පහ තුළ කිසිදු විදුලි බලාගාරයක් හදන්න පසු ගිය ආණ්ඩුව උත්සාහ කළේ නෑ .

ඒ නිසා විදුලි අර්බුදයකට අප මේ වන විට මුහුණ දී තිබෙනවා.මේ ප්‍රශ්නයට ස්ථිර විසදුමක් වශයෙන් නව විදුලි බලාගාර කිහිපයක් ඉදිරිවසර  තුළ ආරම්භ කරනවා.  තව අවඅරුදු 03ක් ගතවෙන කොට විදුලිබල මණ්ඩලය ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරන්න තමන් කටයුතු කරනවා.මේ වසරේ පමණක් රුපියල් කෝටි 1200 ක අලාභයක් විදුලිබල මණ්ඩලයට  දරන්නට සිදුවෙන බව ගණන් බලා තිබෙනවා. නමුත් අප සහන මිලකට විදුලිය ලබා දෙනවා . මේ වන විටත් රුපියල් 70ට අඩුවෙන් විදුලි බිලක් හිමිවෙන අඩුආදායම් ලාභී පවුල් ලක්ෂ 13ක් මේ රට තුළ ඉන්නවා. ඔවුන්ට අප විදුලිය ලබා දෙන්නේ විදුලිබල මණ්ඩලය ට විශාල පාඩුවක් ලබා ගනිමින්.  

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.