දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ග මාතර ගොඩගම සිට බරවකුඹුක දක්වා මාර්ගය, 23 වෙනිදා විවෘත කිරීමට නියමිතයි

දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ග දිගුව ව්‍යාපෘතියේ පළමු සහ දෙවන අදියර වන මාතර ගොඩගම සිට බරව කුඹුක දක්වා මාර්ගය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පෙබරවාරී 23 වන දින සවස 03.00 ට විවෘත කිරිමට නියමිතව ඇත

අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන 05 කින් යුතු මෙම අධිවේගී මාර්ගයේ සම්පූර්ණ දුර කිලෝමීටර 56 කි ගොඩගම පාලටුව අපරැුක්ක බෙලිඅත්ත කසාගල සහ අඟණුකොළ පැලැස්ස යන ස්ථානයන් හී අන්තර් හුවමාරූ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා ඇත

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.