අත්‍යාවශ්‍ය රාජකාරි සඳහා සතොස හා ෆුඞ්සිටි විවෘත වෙයි…

ජයලත් දිසානාක – බදුල්ල

ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබියදී රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙන පරිදි අත්‍යාවශ්‍ය රාජකාරි සඳහා ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබාගැනීම ට අද (25) උදෑසන සතොස හා ෆුඞ්සිටි ආයතන විවෘත කිරීමත් සමග විශාල ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා හා ආරක්ෂිත සේවා නිළධාරීන් එම ස්ථාන සඳහා පැමිණ ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබාගත් අතර ඔවුන් පෝලිම්වල රැඳී සිටියදී අනුමත ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද භාවිතා කර ඇති අයුරක් දිස්වූයේ නැහැ…

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.