මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ලැප්ටොප් ඇත්තේ පාර්ලීමේන්තුවේ අලංකාරයටද?

0

පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයේ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ගේ පරිහරණය සඳහා ආසන ඉදිරියෙන් ‘ ”ලැප් ටොප්” පරිගණක යන්ත්‍ර තබා තිබුනත්, බොහෝ මන්ත්‍රිවරුන්  එම පරිගණක පරිශිලනය නොකරන බව අනාවර්ණය වී ඇත.

රුපියල් කෝටි ගණනක් වැය කොට මෙම ලැප්ටොප් පරිගණක යන්ත්‍ර මන්ත්‍රිවරුන්ට ලබා දී තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු තොරතුරු සහ තවත් දැනුම්වත් කිරිම් කෙරෙහි මන්ත්‍රිවරුන්ගේ අවධානය යොමුකිරිම සඳහයි. නමුත් බොහෝ මන්ත්‍රිවරුන් එම ලැප්ටොප් පරිගණක භාවිතා නොකරන බවට නිලධාරීන් පවසයි.

මෙම “ලැප්ටොප් ” මන්ත්‍රිවරුන් භාවිතා නොකරන්නේ නම්  රජය විසින් ඒ සඳහා වියදම් කල මුදල අපතේ යාමකී.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.