සමස්ත ගුරුවරුන්ම අද ලෙඩ වෙති…

අසනීප නිවාඩු දමමින් සියළුම ගුරු විදුහල්පති සංගම් අද වර්ජනයක නිරතවේ
ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් මෙම වෘත්තීය කි‍්‍රයාමාර්ගයේ නිරත වන බවයි එම වෘත්තීය සමිති ප‍්‍රකාශ කළේ එම වෘතීය ක්‍රියාමර්ගයට අනුව අද බොහෝ පාසල් වල ගුරුවරුන් සහ ළමයින්ගේ නොපැමිණීමක් දක්නට ඇති බව වාර්තා වෙනවා

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.