නැවත දැනුම් දෙන තුරු සියලුම කෞතුකාගාර වසා දමයි..

කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති සියළුම කෞතුකාගාර අද (16) දින සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දැමීමට තීරණය කර ඇති බව බුද්ධ ශාසන සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතුල අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බන්දුල හරිශ්චන්ද්‍ර මහතා දැනුම් දෙයි.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.