උණුසුම් පුවත්

අතුරුදහන්ව සිටි විදේශිකයා සොයා ගැනේ

යුරෝපා රටක සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටි සොයා ගැනීමට අපහසු වූ විදේශිකයා සොයා ගැනීමට සමත් වූ බව පොලීසිය පවසයි.

නිරොධානයට ලක් කළයුතුව තිබු මෙම විදේශිකයා මාධය මගින් ලැබුනු සහයෝගයෙන් සහ ජනතාවගේ විමසිලිමත් බන නිසා සොයාගැනිමට හැකිවුන බව ශ්‍රි ලංකා පොලිස් මාධය කොට්ඨාශය දන්වා සිටීයි.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.