උණුසුම් පුවත්

20 සිට 27 දක්වා නිවසේ සිට වැඩ කරන සතියක් ලෙස නම් කෙරේ..

20 සිට 27 දක්වා නිවසේ සිට වැඩ කරන සතියක් ලෙස නම් කෙරේ …

මාර්තු 20 , හෙට සිට 27 දක්වා කාලය රාජ්‍ය, පෞද්ගලික දෙඅංශය සඳහාම නිවසේ සිට වැඩකරන සතියක් ලෙස රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත.

 

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

 

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.