උණුසුම් පුවත්

2020.03.01 සිට 2020.03.15 දක්වා මෙරටට පැමිණි පිරිස 8447ක්

රජයේ දැනුම් දීමෙන් පසු විදේශ ගතව සිට මෙරටට පැමිණි පිරිස 8447ක් මේ වන විට ලියාපදිංචි වී ඇති බව පොලිසිය පවසනවා.

අදාළ පිරිස 2020.03.01 සිට 2020.03.15 දක්වා කාලය තුළ විදේශ ගත වී මෙරටට පැමිණි පිරිසයි.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.