චීන කොරෝනෝ අපට ඔරෝනා 5. අබිලික් ආගම්

[is_videos].

කොරෝනා වියසනය ගැන සහ ශ්‍රී ලාංකේ ය සමාජය ගැන අපුරු අදහස් පෙළක් ජැක්සන් ඇන්තනි මහතාගේ යු ටියුබ් නාලිකාවෙන් අපට හමුවුණා. 1,2,3,4,5 සහ 6 වශයෙන් කොටස් කර ඉතාම සාරගරභ ආකාරයෙන් පවතින දේශපාලනය, ආර්ථිකය, සමාජ පන්ති භේදය සහ රෝයල් තෝමියන් අකිකරු කමත් හරි අපුරුවට විශ්ලේෂණය කරලා තිබුනා.. රටක් විදිහට අපි කොතනද ඉන්නේ. ඇයි මේ මිනිස්සු අකිකරු. ඇයි අධ්‍යාපනය මේ තරම් ජන ජීවිත විනාශ කරන්නේ. මේ සියල්ල හරියටම දැනගන්න පිළිවෙලට මේ විඩියෝ 6 බලන්න.

5. අබිලික් ආගම්

මිත්‍යාව රජ කරන කොයි රාජ්‍යටත් ගලාගෙන එන්නේ ව්‍යසනයයි.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.